Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

Wat is medezeggenschap?

Medezeggenschap is een recht dat opgesloten ligt in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Het betekent letterlijk gevraagd of ongevraagd een mening te mogen uitbrengen over een bepaalde schoolse aangelegenheid. Elke school is wettelijk verplicht een MR te hebben. 

Waar staat de MR voor?

Onze missie is om een toegankelijke en open MR te zijn, die op een pro-actieve en positief-kritische manier betrokken is bij de ontwikkelingen binnen de Bongerd. De speerpunten die gericht zijn op de totale ontwikkeling van het kind worden bewaakt en gestimuleerd. Dit willen we doen vanuit een zo breed mogelijke kijk door zowel personeel als ouders.

Waar gaat de MR voor? 

Onze visie is om schoolontwikkelingen te volgen en waar nodig de directie te adviseren en ideeën aan te reiken ten behoeve van het welzijn van de school in brede zin. 

We vinden het belangrijk om verbindend en betrokken te zijn. Het contact met ouders bij de school willen we versterken en we willen op verschillende manieren aandacht besteden aan de thema’s die bij hen leven. 

Door inzichtelijk te maken wie we zijn, wat we doen en hoe ons te bereiken, bouwen we aan een toegankelijke samenwerking om op passende wijze ieders belangen te kunnen behartigen.

De samenstelling van de MR

De MR bestaat uit twee geledingen. De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel en de oudergeleding door de ouders. De leden van de MR worden gekozen voor een periode van 3 jaar. 

De MR bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit 4 leden:

functie naam team/ouder
voorzitter  Lenie Heldens ouder 
lid Ineke Maarman ouder
lid Marieke Hendrix team
lid Arthur Gerritzen team

Het mailadres van de MR is mr@bongerdvenray.nl)
Het jaarplan van de MR vind u onderaan deze pagina. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad – GMR

SPOVenray en regio heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die bovenschoolse onderwerpen bespreekt. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van SPOVenray